f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓๖ รายการ 25/11/2564 28,213.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๗ รายการ 25/11/2564 55,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวม ๔ รายการ 26/11/2564 480,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊ส LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 26/11/2564 6,162.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๔๐๐ ลิตร 26/11/2564 43,806.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างงานระบบประปาภายในสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 26/11/2564 36,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างงานก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหน้าสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 26/11/2564 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างงานหินคลุกไหล่ทาง สถานีตำรวจทางหลวงที่ ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ งาน 26/11/2564 246,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รถหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/11/2564 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊ส LPG ขนาดจุ 48 กก. 24/11/2564 2,054.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รถหมายเลข ๗๗-๖๑๗๑-๑๔-๐ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 10,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาบริการเช็คระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๕-๑๘-๖ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 31,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อใช้กับรถหมายเลข ๔๖-๖๗๗๙-๑๔-๒ รวม ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 4,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 23/11/2564 268,099.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างซ่อมบริการเช็คระยะรถหมายเลข ๔๔-๙๗๖๘-๑๖-๔ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/11/2564 3,197.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,245 รายการ