แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 730 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 21/10/2563 16,352.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ผสม) จำนวน 20 ถุง 20/10/2563 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) (ภัยพิบัติ) จำนวน 40 คิว 20/10/2563 18,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) (งานภัยพิบัติ) จำนวน 64 ท่อน 20/10/2563 158,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 240 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 19/10/2563 5,304.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 240 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 19/10/2563 4,824.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 27 รายการ 21/08/2563 21,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) 21/10/2563 96,499.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.27+940 - กม.29+475 และ กม.30+048 - กม.30+180 ปริมาณงาน 1.667 กม. 24/09/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.200+810 - กม.203+000 ปริมาณงาน 2.190 กม. 24/09/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 30/09/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-12037-62 จำนวน 1 งาน 30/09/2563 3,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 30/09/2563 57,844.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/09/2563 3,824.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) จำนวน 1 ชุด 30/09/2563 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 606 รายการ