f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๓ x ๖ เมตร จำนวน ๘ แผ่น 23/07/2564 14,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ที่ กม.๑๑+๖๑๐ บริเวณบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 22/07/2564 132,784.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา) รวม ๒ รายการ 22/07/2564 53,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๐๖๕ ชุด 22/07/2564 85,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทราย จำนวน ๒๑ ลบ.ม. 21/07/2564 9,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๕๒ ถุง 21/07/2564 6,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ (สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์) จำนวน ๓๓๕ ลิตร 20/07/2564 9,983.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 268,484.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 59,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 20/07/2564 15,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างซ่อมระบบเบรค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน 16/07/2564 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R ๑๕) จำนวน ๔ เส้น 16/07/2564 11,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post (RGP) ปริมาณงาน ๑,๕๙๙ ต้น)) 16/07/2564 3,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๒ รายการ 15/07/2564 350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๗ รายการ 15/07/2564 1,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,056 รายการ