แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 19/12/2561
พฤหัส  ขันทอง

'