f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2296 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 615/45/63/41 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2297 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 17/12/2562 615/60/63/40 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2298 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ 17/12/2562 615/60/63/39 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2299 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 615/35/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2300 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 615/60/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2301 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 615/60/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2302 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 615/60/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2303 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 615/60/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2304 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. จำนวน 20 ลบ.ม. 12/12/2562 615/60/63/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2305 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 615/35/11/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2306 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 11/12/2562 615/60/63/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2307 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 615/40/63/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2308 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 37 รายการ 11/12/2562 615/40/63/31 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2309 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2310 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 2,296 ถึง 2,310 จาก 2,359 รายการ