f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓๖ รายการ 25/11/2564 615/40/65/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๗ รายการ 25/11/2564 615/60/65/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น รวม ๔ รายการ 26/11/2564 615/60/65/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊ส LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 26/11/2564 615/35/65/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๔๐๐ ลิตร 26/11/2564 615/35/65/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รถหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/11/2564 615/30/19/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊ส LPG ขนาดจุ 48 กก. 24/11/2564 615/35/65/31 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รถหมายเลข ๗๗-๖๑๗๑-๑๔-๐ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 615/30/18/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างเหมาบริการเช็คระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๕-๑๘-๖ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 615/-/5/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อใช้กับรถหมายเลข ๔๖-๖๗๗๙-๑๔-๒ รวม ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/11/2564 615/30/16/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 23/11/2564 615/35/65/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างซ่อมบริการเช็คระยะรถหมายเลข ๔๔-๙๗๖๘-๑๖-๔ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/11/2564 615/-/4/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง รถหมายเลข ๗๗-๖๑๗๑-๑๔-๐ ยาง ๑ เส้น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/11/2564 615/30/17/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊ส LPG ขนาดจุ 48 กก. จำนวน 2 ถัง 22/11/2564 615/35/65/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะเพื่อใช้กับรถหมายเลข ๔๖-๖๗๗๙-๑๔-๒ รวม ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/11/2564 615/30/16/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,174 รายการ