f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๕๐ - กม.๑๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๔๓,๕๑๕ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.36/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๖๗๐ - กม.๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๘,๔๕๖ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.37/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๘๐ - กม.๑๙๘+๕๘๐ ปริมาณงาน ๕๙,๒๓๘ ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.24/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.16/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๒๖+๓๐๐ - กม.๒๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๓๕๐ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๖+๔๖๕ - กม.๘+๖๘๕ ปริมาณงาน ๑๙,๙๘๐ ตร.ม. 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.34/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.33/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๖+๒๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๒๔๐ ตร.ม. 09/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.22/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๓๖,๙๘๘ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๑+๔๐๐- กม.๘๓+๐๓๕ และ กม.๙๐+๕๐๐ - กม.๙๐+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔๒,๐๔๓ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.26/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๑๕+๘๒๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๒,๖๕๕ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.23/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 58 รายการ 27/02/2563 คค 06055/พ.2/6/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ CS ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๖๐๐ - กม.๒๐๑+๐๙๐ , กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๘+๑๙๐ , กม.๒๑๘+๙๐๐ - กม.๒๑๙+๓๙๐ และ กม.๒๒๑+๑๒๕ - กม.๒๒๑+๖๑๕ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 26/02/2563 สัญญาเลขที่ สร.1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 22 รายการ 06/02/2563 คค 06055/พ.2/5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 109 รายการ