f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๑๗+๑๑๙ - กม.๒๑๗+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06054/1.3/E91/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๘+๑๕๕ - กม.๑๕๙+๐๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06054/1.3/E92/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๔๔ - กม.๑๓๕+๓๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06054/1.3/E93/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๗+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06054/1.3/E94/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๖๐๐ - กม.๒๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 คค 06054/1.3/E95/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ขายทอดตลาดถังยางแอสฟัลท์เปล่า ขนาดจุ 200 กิโลกรัม จำนวน 410 ใบ 07/02/2566 คค 06054/1.3/3/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ 18/01/2566 คค 06054/1.3/2/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวงและรถยกบริการ จำนวน 2 รายการ 17/01/2566 คค 06054/1.3/1/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๖+๑๑๐ - กม.๑๕๖+๖๗๐และ กม.๑๘๒+๔๖๘ - กม.๑๘๓+๒๓๘ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 21/10/2565 สร.73/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐ - กม.๒๖๓+๗๓๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๔ ต้น 21/10/2565 สร.86/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๑+๑๑๗ - กม.๒๐๑+๙๙๒ และ กม.๒๐๒+๓๗๕ - กม.๒๐๒+๖๕๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕ ต้น 21/10/2565 สร.72/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘+๕๙๓ - กม.๙+๐๘๓ , กม.๑๐+๒๘๕ - กม.๑๑+๓๗๐ และ กม.๑๓+๑๓๕ - กม.๑๓+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗ ต้น 21/10/2565 สร.71/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๗๕๗- กม.๒๕+๘๗๗และ กม.๓๒+๓๔๐ - กม.๓๓+๐๐๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๓ ต้น 21/10/2565 สร.70/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๓+๘๖๐ - กม.๑๔+๙๑๐ , กม.๑๕+๓๗๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๑๖+๒๑๐ - กม.๑๖+๕๙๕ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 21/10/2565 สร.69/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๒๖ - กม.๒๐๓+๔๑๑ , กม.๒๐๔+๔๗๘ - กม.๒๐๔+๗๙๓ และ กม.๒๐๖+๕๓๗ - กม.๒๐๖+๘๕๒ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๓๒ ต้น 21/10/2565 สร.68/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240 รายการ