f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๐+๕๐๐ - กม.๑๘๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๒ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๑+๒๖๕ - กม.๓+๒๙๐ ปริมาณงาน ๑๘,๒๑๒ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E48/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E47/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E45/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๗+๕๗๐ - กม.๑๘๙+๘๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๙๑๕ ตร.ม. 09/04/2564 คค 06055/พ.1/E46/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๗ - กม.๒๑+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๔๒.๘๓ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๑+๒๒๐ - กม.๒๑๑+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑๒,๒๘๐ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๘+๕๓๕ - กม.๓๙+๓๕๐ และ กม.๔๑+๕๗๕ - กม.๔๒+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑๑,๖๐๕ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๔+๔๙๐ - กม.๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๑,๗๙๐ ตร.ม. 22/03/2564 คค 06055/พ.1/E41/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๓+๙๐๐ - กม.๕+๒๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 01/12/2563 สร.58/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๓+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๙๑ ต้น 01/12/2563 คค 06055/พ.1/E40/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๖๓+๕๐๐ - กม.๖๔+๓๗๕ และ กม.๖๗+๕๐๐ - กม.๖๘+๓๗๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 30/11/2563 สร.42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๕+๘๖๓ - กม.๑๙๑+๕๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนบ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๑๙๑+๕๐๓ - กม.๒๓๓+๘๙๑ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๒๐.๔๘ ตร.ม. 30/11/2563 สร.44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ระหว่าง กม.๑๗๑+๘๗๒ - กม.๒๑๖+๐๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ระหว่าง กม.๒๑๖+๐๖๒ - กม.๒๖๒+๖๐๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๒๐.๔๘ ตร.ม. 30/11/2563 สร.57/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๗๕๐ - กม.๔+๕๕๕ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๓๓๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๖ ต้น 26/11/2563 สร.43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ