f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/105/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/104/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/103/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/102/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 07/07/2564 615/35/64/161 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๒ รายการ 07/07/2564 615/50/64/163 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 07/07/2564 615/40/64/162 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 งานจ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน ๑ รายการ 07/07/2564 615/-/64/67 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 งานจ้างถ่ายสำเนาเอกสารสัญญาจ้าง (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙ สัญญา 07/07/2564 615/-/64/65 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 งานจ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๑-๑๒๑๖๑-๖๐ จำนวน ๑ งาน 07/07/2564 615/-/64/66 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๔๐ ถุง 05/07/2564 615/60/64/160 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 05/07/2564 615/45/64/159 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 จ้างผลิตป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ แผ่น 01/07/2564 615/-/64/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 01/07/2564 615/-/64/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 งานจ้างตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9898-17-8 01/07/2564 615/-/35/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,078 รายการ