แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 730 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 21/10/2563 615/35/64/5 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ผสม) จำนวน 20 ถุง 20/10/2563 615/60/64/2 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) (ภัยพิบัติ) จำนวน 40 คิว 20/10/2563 615/60/64/3 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) (งานภัยพิบัติ) จำนวน 64 ท่อน 20/10/2563 615/60/64/4 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 240 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 19/10/2563 615/35/64/1 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 240 ลิตร (งานภัยพิบัติ) 19/10/2563 615/35/64/1 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 27 รายการ 21/08/2563 615/70/63/286 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานจัดจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 30/09/2563 615/-/63/59 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-12037-62 จำนวน 1 งาน 30/09/2563 615/-/63/58 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 30/09/2563 615/40/63/321 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/09/2563 615/50/63/320 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) จำนวน 1 ชุด 30/09/2563 615/40/63/319 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพและขาตั้ง) จำนวน 1 ชุด 29/09/2563 615/40/63/318 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU) จำนวน 3 เครื่อง 29/09/2563 615/40/63/317 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU) จำนวน 6 เครื่อง 29/09/2563 615/40/63/316 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 576 รายการ