f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๖๕/R๑๖) จำนวน ๒ เส้น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2567 615/30/44/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๖๕ ตัน 19/02/2567 615/60/67/81 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 14/02/2567 615/35/67/80 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 13/02/2567 615/35/67/79 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๑ รายการ 13/02/2567 615/60/67/78 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/02/2567 615/40/3/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕) 13/02/2567 615/30/42/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ที่ กม.๑๕๙+๐๑๕ (ด้านขวาทาง) เพื่อมาติดตั้งที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ที่ กม.๑๔๐+๘๐๐ - กม.๑๔๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ 12/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ที่ กม.๑๘๓+๐๔๐ (ด้านขวาทาง) เพื่อมาติดตั้งที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ CS ๐๑๐๑ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ที่ กม.๐๐๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างรื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ที่ กม.๑๖๔+๗๖๕ (ด้านซ้ายทาง) เพื่อมาติดตั้งที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ CS ๐๑๐๑ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ที่ กม.๐๐๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2567 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 12/02/2567 615/35/67/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 07/02/2567 615/35/67/76 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๙-๑๘-๐ จำนวน ๑ งาน 07/02/2567 615/-/18/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีส้ม ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.) จำนวน ๖๐๐ แผ่น 05/02/2567 615/60/67/75 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้ออ่อน) รวม ๕ รายการ 05/02/2567 615/60/67/74 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,305 รายการ