f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๐+๕๐๐ - กม.๑๘๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๔๒,๓๙๒ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E49/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๑+๒๖๕ - กม.๓+๒๙๐ ปริมาณงาน ๑๘,๒๑๒ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E48/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๘+๖๗๐ - กม.๒๐๙+๖๐๐ และ กม.๒๑๐+๐๐๐ - กม.๒๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๔๑๐ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E47/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๗+๖๗๕ - กม.๑๗๙+๖๕๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๗๗๕ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E45/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๗+๕๗๐ - กม.๑๘๙+๘๓๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒๔,๙๑๕ ตร.ม. 02/04/2564 คค 06055/พ.1/E46/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๗ - กม.๒๑+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑๑,๗๔๒.๘๓ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E44/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๑+๒๒๐ - กม.๒๑๑+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑๒,๒๘๐ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E42/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๘+๕๓๕ - กม.๓๙+๓๕๐ และ กม.๔๑+๕๗๕ - กม.๔๒+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑๑,๖๐๕ ตร.ม. 16/03/2564 คค 06055/พ.1/E43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๔+๔๙๐ - กม.๕+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๑,๗๙๐ ตร.ม. 15/03/2564 คค 06055/พ.1/E41/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ แห่ง 17/11/2563 สร.2/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๑+๕๖๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 16/11/2563 สร.7/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสังขะ(ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน ๑ หลัง 12/11/2563 สร.1/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๓+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๙๑ ต้น 11/11/2563 สร.53/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๐+๕๖๕ - กม.๒๑๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๑๕๐ ตร.ม. 11/11/2563 สร.28/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน สาหร่าย - ตาฮะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๙๙๓ - กม.๗๔+๖๖๓ และ ๗๗+๗๒๖ - กม.๘๐+๘๙๐ ปริมาณงาน ๓๗,๗๑๗ ตร.ม. 11/11/2563 สร.33/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ