f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๔+๖๕๐ - กม.๑๖๕+๑๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 สร.107/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๔+๗๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/10/2565 คค 06054/พ.1/E90/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๑๐+๓๔๐ - กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 สร.53/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๑๐๐- กม.๒๒๓+๓๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้ 23/09/2565 สร.61/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๒๕ - กม.๑๘๘+๓๐๕ และ กม.๑๘๘+๙๒๕ - กม.๑๘๙+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.60/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๒+๒๘๕- กม.๑๗๓+๖๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.58/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๙๘๐ - กม.๑๖๙+๖๔๒ ปริมาณงาน ๓๕,๒๓๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.44/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๒๗๐ - กม.๑๗๕+๖๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๗๘๐ ตร.ม. 23/09/2565 สร.45/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๑+๓๐๕ - กม.๒๐๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๒๕,๘๐๐ ตร.ม 23/09/2565 สร.49/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๙๘+๕๘๐ - กม.๑๙๙+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๗๕ ตร.ม. 23/09/2565 สร.47/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๖๓๕ - กม.๑๘๖+๖๗๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 23/09/2565 สร.46/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๘+๔๘๓ - กม.๒๒๐+๔๑๐ ปริมาณงาน ๔๒,๑๒๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.48/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๗๔๙ (LT.) และ กม.๑๘+๐๙๓ - กม.๑๘+๗๑๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.62/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๖+๖๑๕ - กม.๑๗๗+๖๓๕ และ กม.๑๗๙+๖๖๐ - กม.๑๗๙+๙๗๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๙ก.ม.) 23/09/2565 สร.59/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓+๔๑๔- กม.๒๖+๖๕๐ และ กม.๒๙+๒๙๐ - กม..๓๐+๑๐๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๔๔,๗๖๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.52/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ