f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ลงวันที่ 20/07/2564

แขวงทางหลวงสุรินทร์ 
ประชุมทาง Zoom วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

จัดทำและแก้ไข

พิชญา,สุรัตน์


'