f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๗๕๐ - กม.๔+๕๕๕ และ กม.๖+๖๐๐ - กม.๗+๓๓๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๖ ต้น 26/11/2563 สร.43/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๑๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๘ ต้น 26/11/2563 สร.56/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๗๙๐ - กม.๑๗+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 26/11/2563 สร.52/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓+๒๐๐ - กม.๑๓+๖๒๐ , กม.๑๕+๔๐๐ - กม.๑๖+๑๓๕ และ กม.๑๗+๑๐๐ - กม.๑๗+๗๖๕ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 26/11/2563 สร.54/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๑๔+๐๐๐ - กม.๒๑๕+๐๑๕ ผลลผิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๐ ต้น 25/11/2563 สร.55/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๖๕๐ - กม.๒๑+๖๕๐ , กม.๒๓+๒๕๐ - กม.๒๔+๒๕๐ และ กม.๓๐+๓๕๐ - กม.๓๑+๓๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 25/11/2563 คค 06055/พ.1/E30/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๘+๗๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 25/11/2563 สร.36/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙+๓๑๕ - กม.๑๙+๘๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 23/11/2563 สร.6/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ , กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๔+๔๐๐ และ กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๖+๕๐๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 23/11/2563 คค 06055/พ.1/E20/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓+๕๗๕ - กม.๔+๐๐๐ และ กม.๕+๑๕๐ - กม.๕+๓๐๒ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗๖ เมตร 23/11/2563 สร.4/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๖๓+๕๐๐ - กม.๖๔+๓๗๕ และ กม.๖๗+๕๐๐ - กม.๖๘+๓๗๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 23/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๒+๕๖๐ และ กม.๓๗+๗๐๐ - กม.๓๘+๒๒๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๑ ต้น 23/11/2563 สร.5/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๗๙๐ - กม.๑๗+๖๓๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๕ ต้น 23/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๒+๑๙๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๘ ต้น 23/11/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสุรินทร์ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๒๗.๒๔ ตร.ม. 23/11/2563 สร.8/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 109 รายการ