f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๒๖+๑๗๕ - กม.๒๗+๐๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.40/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
242 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.42/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
243 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๔+๒๕๐ - กม.๑๖+๐๐๐ และกม.๑๗+๒๕๐ - กม.๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๘๒,๘๑๕ ตร.ม. 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
244 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.๙+๖๙๐ - กม.๑๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๘๒,๒๗๖ ตร.ม. 23/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.35/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
245 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๕+๙๘๕ - กม.๖+๓๓๕ และ กม.๘+๑๐๐ - กม.๘+๘๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 19/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.43/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
246 จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ เลขที่ ม.๐๙/๕๒ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
247 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) 11/03/2563 คค 06055/พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
248 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.38/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
249 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.29/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
250 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๐๐ - กม.๒๑๑+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๐๒ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
251 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๐+๗๖๗ - กม.๓๒+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๒,๓๙๕ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
252 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๗+๙๐๐ - กม.๔๘+๔๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ ต้น 16/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
253 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - กม.๓๗+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 16/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
254 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 16/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
255 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 241 ถึง 255 จาก 288 รายการ