f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจัดซื้อทราย จำนวน ๒๑ ลบ.ม. 21/07/2564 615/60/64/169 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ จำนวน ๕๒ ถุง 21/07/2564 615/60/64/168 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ (สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์) จำนวน ๓๓๕ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/167 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/165 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 20/07/2564 615/35/64/166 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 20/07/2564 615/40/64/164 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 งานจ้างซ่อมระบบเบรค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน 16/07/2564 615/-/37/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐R ๑๕) จำนวน ๔ เส้น 16/07/2564 615/30/110/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ หลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post (RGP) ปริมาณงาน ๑,๕๙๙ ต้น)) 02/08/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๒ รายการ 15/07/2564 615/50/9/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) รวม ๗ รายการ 15/07/2564 615/40/8/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/109/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/108/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/107/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รวม 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/07/2564 615/30/106/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,078 รายการ