f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๖๕ R๑๖) จำนวน ๔ เส้น 16/08/2564 615/30/112/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ๒๑๕/๗๐ R๑๕) รวม ๒ รายการ 16/08/2564 615/30/113/2564 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 2 รายการ 16/08/2564 615/50/64/191 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA) จำนวน ๓ เครื่อง 11/08/2564 615/40/64/190 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน ๗ เครื่อง 11/08/2564 615/40/64/189 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ) จำนวน ๕ เครื่อง 11/08/2564 615/40/64/188 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ) จำนวน ๕ เครื่อง 11/08/2564 615/40/64/187 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๑๔๕ - กม.๕+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑๓ ต้น 11/08/2564 615/-/64/73 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 จ้างผลิตป้ายจราจร (ป้ายหลัก กม.) ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ช่วง กม.๑๗๑+๘๗๒ - กม.๒๖๒+๖๐๙ ปริมาณงาน ๑๑๘ ตร.ม. 11/08/2564 615/-/64/74 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๒ รายการ 10/08/2564 615/40/64/186 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคล จำนวน ๙ แผ่น 10/08/2564 615/-/64/72 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) รวม 1 รายการ 09/08/2564 615/40/64/183 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) รวม ๓ รายการ 09/08/2564 615/40/64/185 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานไม้) รวม ๓ รายการ 09/08/2564 615/40/64/184 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU) จำนวน ๑ เครื่อง 09/08/2564 615/40/64/182 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,078 รายการ